Zitom na blogu!

Zitom psianknie w dzianniku, co tlo po naszamu je psisany!

czwartek, 15 sierpnia 2013

Warnijskie wesele

Jeszcze woma am nie psisoł ło tam, jek mój pubrat* (kuzin) dwa mniasiójce tamu sia łożeniuł, a zycher brok, bo w Dużich Bartółtach buł łoddow* i w rychtycznyj warnijskiej herberdze w Tumnianach łoddoło wesele! Jeno nie tak chućko!
Coby z niami fejrowoć, am przyciójgnuł z Pyr. Z Łolstyna pojechalim z bruderkam jenam ołtam i prazie sia nie zapóźnilim pod sam kościół w Bartółtach, kedy muzika z chóru noczeła dlo młodyj pary groć! Ołtów sprowdy zielga moc, no szczajście noleźlim jedan plac i chibko pofuralim do kościoła. My łostatnie weszlim do kościółka. Tamój wciórko łuż psianknie wyrychtowane, wciórkie goście fejn wygalantowane i kościół tyż fejn- skromny, barzo story. Nagle coś zaświergoliło z chóru- psiankna pani gro no skrzipkach i wciórkie jek jedan za karki sia łobrócili i ślypsiajó na eszcze psiankniejszych młodych! Ksiundz jygomość tyż buł łudany i ciasem potam jekiego wica poziedzioł. Łod tyj pory Janek i Małgosia łostali sia mężam i bziołkó. A ziedzieć woma brok, co młodzi só dochtorami. Pod kościołam prazie fertyk winszowań i geszenków łod familiji i znajomych, a po Małgosie przyjecholi dochtory z ambulansym, coby jó zabroć do chorygo. Łodjecholi na sygnale! To rychtyczne porwanie, niy łoddo bziołki na jyj weselu! Mnineło psiańć mninut ji karetka jedzie nazod- to buł tylo wic!
Wesele łoddoło w Tumnianach w fejnyj gospodzie, kedaj tamój jekie gbórstwo buło, a tero kożda chałupa warnijska łodnoziona. Goście przyciójgneli i z Warniji i z Kaszeb. Familija, kamroty z roboty, znajomki... W jenyj zielgiej izbzie buło prazie sto gości. Kele jizby z jydłam buła druga z mniejscam na swawole. A muzike groła kapyla- jedan na klawikordzie, inkszy no gitorze elektryszce, eszcze pani z kościoła na skrzipkach i noważniyjsza, co fejn noma spsiywała i rychtowoła dlo naju zabawy. Kedy łóna kapelka blusy noczeła groć to i do niych am przyciójgnoł i na brómejzie swoji dogrywoł! Gruski i stare grotuny tańcowali nieroz żywziej jek szurki. I jo stary kawalyr łuparzuł jenó młodó. Sznapucha lała sia litrami, jek komu buło mało to i psioruński bzimber buł. Jydła tyż do woli, a potam eszcze przyciójgnoł zielgi dzik (niechtórne goście to jagery buli). O punocy brok buło łoczepsiny zrobzić. Tyż młode i stare latali jek szalone... Jeno ziancy łuż chyba am zaboczuł- zycher znowój za gwołt sznapuchy. 

niedziela, 31 marca 2013

Alleluja!

Na Zielganóc mom jo na waju taki zierszyk ;)
Na Zielganóc nasypało
Zajónce lepsió jek sznejmany
Łobacz jeno, wszandzie bziało
Brok tlo jeglijki łobleczanyj.
Ziemnie całó łoblokło śniygiem
W niam żuraw łuż nie jedan brodziuł
Lepsiy tej, łobacz na siebzie
Czy yś sia znowój na nowo narodziuł?
Siuła tradycji i stół pełan jydła
Bzitwa no jójka, psisanki śwancóne
Kuchów i woszty gwołt, oby nie zbrzydła
Jeno, czy w duchu jesteśwam łuż najydzone?
Brok na Śwanta, to w kościele bylim
Co zmartwychwstoł, ło Jezusie łuż słuchalim
Jeno, czy i my z niam znowój łożyli?
I na ziosna nowam człoziekam sia łostali?

niedziela, 11 listopada 2012

Śwantomarciński rogol

Coła Polska Śwanto Nipodległości fejruje*. Jeni łodpoczywajo i coły dziań w telezizor ślypsiajo, jansi z powago ido łobaczyć żolnierzy na pochodzie, abo jek ci lorbasy* sia bzijo, krsio zalewajo i ludziska straszo na łulicy w Warsiazie- nowo nacjonalistyczno partyje sobzie wydumali. Nie wciórcy w jeno Polske zierzó i bez to polityke sia dzisioj wadzo*.
A niech robzio co chco, w Pyrach dziań jedenastygo nowembra jenaczy sia zidzi. Łof nicht sobzie politko łba ni truje. Poznań dzisioj fejruje dziań Śwantygo Marcina- patrona ważny łulicy. Jeno coby wiarusy* za łeb sia tero nie złapali z nidozierzaniam to dodam, co pochód nipodległości tyż w korowodzie śwantomarcińskam jidzie. Komu na pochodzie żonierzy i wystópsieniach rajców komudno*, tan niech przyciójgnie na łulice Śwantygo Marcina. Korowód je fest- kolorowy, same dziwota, jek na karnewale abo jermarku dominikańskam w Gduńsku. Jedan w zielgam jadoncam kole i w łogań dmucho, zaroz potam zielga głowo fura, abo zbzity z ołtam statek płynie, jeno noważniejszy je rzymski legionista na koniu- parton dzisiejszej zabawy. Jek łuż domaszerowoł do zamku cesarskiego dostoł klucz do mniasta i łod teroz wciórcy mogli sia bazić. Atrakcji buła wuchta (gwołt), dlo dziotków buły stare dobre zabawy jek cymbergaj abo gry mniejskie. Kożdy mógł sia zapsisoć na werksztaty rankodzieła abo łóglondoć tyatry i performanse w podwórkach. Pozietrze po łobziedzie sia popsuło i dyszcz chlapoł, jeno nawet wtedy młodzi groli w polo na kołach! Wszandzie- kele kożdygo winkla stoji grajek i gro muzike. Bez cało łulice reja* straganów, dzie możno kupać sławne rogole śwantomarcińskie- dzisioj kożdemu brok zjeść jednego. Kele zamku je scena, dzie grajo znane i lokalne zespoły, a na sinał na niebzie zidoć kolorowe fojerwerki. Komu buło ni gwołt poszed eszcze na koncert Kultu w poznańskich targach. Tak sia łu naju pyry radujo z wolności.

Na fertyk łopoziam woma ło jenam grajku z Pyr, chtórny gro na stacji bany abo na storym rynku. Ludziska go znajo z cajtunku, dzia ło niam psisali na psierszyj stronie, bo wygroł sprawe w sądzie. Tan nie chcioł mandat za gronie na łulicy płacić. Trasiuł am go w drodze na Łazarz i jek am łobaczuł, co łón nie tylo na gitarze gro, jeno no brómejzie tyż to jo mu do tyj muziki swojo brómejzo dogrywoł. Tak łuż co jekiś cias jek go trasia to gromy i spsiywamy bluesa.
----------------------------------
fejrowoć- obchodzić
lorbas- huligan
wadzić- kłócić
wiarus- gorliwy polak
komudno- nudno
reja- rząd

czwartek, 16 sierpnia 2012

Rejza na Wonne Wzgórze

Co łu waju słuchoć? Rejzujeta pewnikam na jekie insle*, po Ojropsie, abo do krajów gdzie grzeje, bo łu naju pozietrze w kratke. Jo tyż trocha rejzuje, jeno dla ma nolypsze ferie to na Warniji i to żodnam ołtam, banam, jeno kołam. Jół, kupsiuł am sobzie fest koła* łod jenego Pyra. Trocha stare, ale jadó sprowdy fejn. Ila łuż niam kilometrów am narobziuł to nie porachuja. Nozianksza rejza to buła z Łornety, bez Melzak, Frombork do somyj Brunsbergi i to buło sto kilometrów! Jek ciykazi, to pocytojta rylacja:  http://www.warnija.eu/?p=116. Nie banda łof ło łonej rejzie ziancy godoł, łopoziam woma ło rejzie na Wonne Wzgórze.
Buło to wczoraj- na Matki Boskiyj Zielnyj- ciykawe, bo łuż some mniano wonnyj górki zidzi sia, co je łóna dycht pełna ziół. Ajnladunek* dostalim łod warnijoków, co majó tamój- kele Studzianki chałupa i mnieszkajo w niyj łod niedowna. Coby przyciójgnóć do niych w byzuch* pojechalim nopsierw do Gutsztata banó, a potam bez psiankne wsie kołam. Międzylesie, Orzechowo, Radostowo- w kożdy wsi buł zabytkowy kościół i msza z łokazji śwanta. Dojechalim do siedliska, z górki sprowdy psiankne zidoki buły. Natalia i jej psieski wyszły z chałupy coby naju pozitoć. Weszlim- rychtyczny dom Warnijski, zielga kuchnia z salonam, na ziamni rychtyczne drzewniane deski, stary psiec kaflowy. Łobaczylim tyż jyj chłopa. Recht, łoni tero świeżo po łożenku, ale my nie zaboczylim ło tym i dajóc skromne geszenki- postkartę starygo Łolstyna ji trocha marmolady swoji roboty, powinszowalim tyż jam szczajścia i zdrozia. Na rewersie postkarty napsisoł am tak:

W chałupsi na psianknej Warniji
W zgodzie, mniłości i ze śpsiewam
Cobyśta zdrozi długo żili
Wama z łokazji ślubu winszujewam

Prazie zasiedlim do stołu, a Natalia podała noma łurychtowane bez siebzie fest kuchy. Gadalim łu niych chyba z dzie godziny. Mózili, co polubzili życie na wsi i łuż majo łof sporo kamrotów, sójsiodów, co pomogą, abo sia z niami ło co powadzą. Natalia tyż psisze swój dziannik: http://wonnewzgorze.blogspot.com/
Na naju buło cias, bo do ma tyż familija przyciujgneła w byzuch, a na łobziod tyż sia trocha am zapóźniuł. Nazad pojechalim bez Frączki, Tuławki, Gady i Słupy. A łobejrzyjta sobzie tyż łobrozki jekie zrobziuł am fotoaparatam: https://picasaweb.google.com/100646185942294617083/DobreMiastoRadostowoStudzianka?noredirect=1----------------------------------------
insle- wyspy
koła- rower
ajnladunek- zaproszenie
byzuch- odwiedziny

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Ojro na Warniji

Na Boże Ciało i weekend wyjechoł am na Warnija. Pewnikam pozieta, co mnia tak te cołe ojro przegnało z Pyr. Jół, gwołt sia tamój dzieje. Gwołt sia w mnieście nabudowoło. Jek to mózio- za psieńć dwunasta postazili nowy banóf, łodnozili siuła sztros, torów dlo bimb, skwerów. Nie banda narzekoł- wciórko psianknie, jeno jek przyciójgneli do naju grać w skóre Irlandczyki, Chorwaci i Włosi to chyba poczuli sia lepsiy jek łu siebzie w chałupsi. Kożdego narodu taka wuchta, jek sztudentów w Łolstynie, a jek noczeli łurdykować to łuż mnieszkańcy sia bojo z chałupy wychodzić.
Na Warniji jek zawdy spokojniej, ale tyż winszowalim noszym coby z Grekami wygroli. A jek buło fejn pozietrze to pojechalim na szpacyr nad jyzioro Linowskie, a w niydziela aż na puwysep Lalke- na jyziorze Łańskim wyciógnelim. Sprowdy siuła sztrosy zrobzilim, bo ołto brok buło łostazić z psiańć kilometrów przed jyzioram. Zaczelim endlich remontować tyż kapliczke warnijsko kele Bziesowa. Zielgie buło nosze zaskoczenie, jek sia po krzyżu na niy doziedzielim, co stojała tak łuż łod 1700 roku- tan zabytek je na 312 lat stary!
Teroz jade nazad do Pyr. Ziersza am nie napsisoł, ale chtoś hymn na ojro po naszamu zaspsiewoł:

HYMN OJRO PO WARNIJSKU>>

niedziela, 26 lutego 2012

Niydzielna rejza po mnieście

Zima chyba łuż prycz jidzie. Sprowdy psiankne pozietrze dzisioj mowam, jeno tan zietr* znowój zieje* jek w Bziesówku (tamój to łuż nie zietr, jeno bziesy)...
Dzisioj am buł znowój na rejzie kołam*. Nopsierw buł am na sumie w kościele na Wildzie- takim jenym neoklasycystycznym, monumentalnym, co zidzioł sia prazie jek śwantynie greckie. Potam pojechoł am łobaczyć kermas z łoblekami. Myśloł am, co cósik lekkiego na ziosne kupsia, jeno ja do kupania ni mom łba. Pora mninut am szukoł, nic nie nolozł i prazie am pofuroł no Łazarz. Lazarus- jek to mniamcy kedaj mnianowali, lejduje sia ma nobarzi ze wciórkich fyrtlów* (zydlungów) w mnieście. No moge eszcze rachować w to Jeżyce, Wilde, Śródkę, ale na Łazarzu czuja sia trocha jek łu siebzie na Łolstyńskam Zatorzu- Rychtyk jół! I tamoj zawdy kupam tubake, ale dzisioj niydziela i drzwi do trasiki zawarte... No szczajście mnioł am w swoji rejzentaszy aparat, a co pozietrze, jek am łuż woma móziół je psiankne to fotki zrobiuł am fest! Jekam tak robziuł łone łobrozki, trosili* na mnia bezdomne bruderki. Poprosili ło sztyrdzieści groszy na bułkę, abo kaszankę i pokazali tutkę z nowym, pełnam szamponam do włosów mózioc: "Łobacz Pan, jakie dzisiaj wiara rzeczy wyrzuca na śmietnik!". Sprowdy sznapuchy łod niych am nie wyniuchoł, żol mnia sia zrobziuło, a co ksiundz no kazaniu dzisioj móziół co w Zielgi Post brok* jałmużnę bziednemu łoddoć to doł am trocha psianiandzów. Dziankowoli barzo. To chyba śwanty Łazarz ma kazoł pomóc w potrzebzie, bo to patron żebraków. W drodze nazad tylo am sia trocha posilił łobziadkiem i szpacyru buł fertyk.

--------------------------

zietr zieje- wieje wiatr
rejza kołam- przejażdżka rowerem
fyrtel- dzielnica
trosili- trafili, spotkali
brok- trzeba

piątek, 24 lutego 2012

Prazie ziosna?

Słuchoł am, co na Warniji furajo łuż żurazie
I po śniygu, jeno olsy na Ratajach
Ludziska mózio- to łuż chyba ziosna prazie
A przecie siuła do Apryla i Maja

Pozietrze- roz dyszcz i śwaci nieroz
Ciasam ciamno i mocny zietr wokół
I choć mowam Zielgi Post teroz
Bez te pozietrze jekiś dziwny niepokój...